AGENDA THEATERSKIP BALD'R

Wat speelt op Theaterskip Bald'r:

25 september, Chris Jagger live, Willemskade - Leeuwarden

5 tm 11 november, Noordelijk film Festival, Stadsschouwburg De Harmonie - Leeuwarden

 

Wat speelde op Theaterskip Bald'r:

29 mei, Varend Volk Tour. Warga - Hilleburen (info)

30 mei, Varend Volk Tour. Woudsend - Iewal 14 (info)

31 mei, Varend Volk Tour, Balk - Meerweg

1 juni, Varend Volk Tour, Joure - Slachtedyk

2 juni, Varend Volk Tour, Heeg - Nijewal

3 juni, Varend Volk Tour, Leeuwarden - Willemskade 71 (naast de Achmeatoren)l

06 oktober, De Andersons, "Hier dooft niets", Drachten, 20:00-23:00, info, Bestel hier uw tickets

07 oktober, De Andersons, "Hier dooft niets", Akkrum, 20:00-23:00, info, Bestel hier uw tickets

08 oktober, De Andersons, "Hier dooft niets", Wergea, 20:00-23:00, info, Bestel hier uw tickets

09 oktober, De Andersons, "Hier dooft niets", Eastermar, 15:00-18:00, info,Bestel hier uw tickets

10 november, Grytz & Grize geane it skip yn!, Meerweg t.h.v. Hubo, Balk, (reserveren), (info)

11 november, Grytz & Grize geane it skip yn!, Pizzaria Tre Paesi, Oudega W, (reserveren), (info)

12 november, Grytz & Grize geane it skip yn!, Spoorhaven, Vrouwtje van Stavoren, Stavoren, (reserveren), (info)

18 november, Grytz & Grize geane it skip yn!, WTC, Leeuwarden, (reserveren), (info)

03 september, Privé feest, besloten

09 september, boek presentatie; Regaad, Prinsetún, Ljouwert besloten

17 september, Op Portret (info), Dronryp, 20:00 oere

24 september, Op Portret (info), Akkrum 20:00 oere

25 september, Op Portret (info), Earnewâld, 15:00 oere

07 Juli, WHEN THE BOYS BECAME MEN, filmvoorstelling, Zeilcentrum Grou (info),

08 Juli, WHEN THE BOYS BECAME MEN, filmvoorstelling, Zeilcentrum Grou (info),

09 Juli, WHEN THE BOYS BECAME MEN, filmvoorstelling, Zeilcentrum Grou (info),

 

30 april, Ierse Joun, mei Gaeld'r en freonen, Earnewâld (Piet Miedemaweg)

16 juli, Skippersbitter (info), Grou, Yn'e Lijte

26 augustus, Op Portret (info), Starum

28 augustus, Op Portret (info), Boalsert

29 augustus, Op Portret (info), Ljouwert (UITfestival)

30 augustus, Op Portret (info), Ljouwert (UITfestival)

28 augustus, Op Portret (info), Boalsert

01 septimber, Op Portret (info), Wergea

02 septimber, Op Portret (info), Akkrum

04 septimber, Op Portret (info), Drachten

06 septimber, Op Portret (info), Burgum

08 septimber, Op Portret (info), Gerkeskleaster

09 septimber, Op Portret (info), Eastermar

11 septimber, Op Portret (info), Earnewâld

18 septimber, Skippersbitter (info), Warten, efter de molkfabryk

19 septimber, Skippersbitter (info), Warten, efter de molkfabryk

20 septimber, Skippersbitter (info), Warten, efter de molkfabryk

25 septimber, Skippersbitter (info), Jirnsum,

26 septimber, Skippersbitter (info), Akkrum

02 oktober, Skippersbitter (info), Burdaard

03 oktober, Skippersbitter (info), Dokkum

09 oktober, Skippersbitter (info), Dronryp

10 oktober, Skippersbitter (info), Frentsjer

16 oktober, Skippersbitter (info), De Jouwer

17 oktober, Skippersbitter (info), Warkum

Kaarten foar Skippersbitter kin jo bestelle op www.skipperbitter.nl

25 april, Skippersbitter (info), Grou, premiere (besletten)

26 april, Skippersbitter (info), Grou, (besletten)

28 april, Skippersbitter (info), Lemmer, (besletten)

01 maaie, Skippersbitter (info), Wâldsein, (besletten)

02 maaie, Skippersbitter (info), Wergea, (iepenbier, kaarten)

07 maaie, Skippersbitter (info), Drachten, (iepenbier, kaarten)

08 maaie, Skippersbitter (info), Earnewâld, (besletten)

09 maaie, Skippersbitter (info), Snits, (besletten)

15 maaie, Skippersbitter (info), Snits, (iepenbier, kaarten)

16 maaie, Skippersbitter (info), Warten, (iepenbier, kaarten)

22 maaie, Skippersbitter (info), Burgum, (iepenbier, kaarten)

23 maaie, Skippersbitter (info), Ljouwert, (iepenbier, kaarten)

29 maaie, Skippersbitter (info), Grou, (iepenbier, kaarten)

30 maaie, Skippersbitter (info), Starum, (besletten)

05 juny, Skippersbitter (info), Terherne, (iepenbier, kaarten)

06 juny, Skippersbitter (info), It Hearrenfean, (iepenbier, kaarten)

12 juny, Skippersbitter (info), Langwar, (besletten)

05 december 2014, Markzicht-Folk, Drachten, info

08 november 2014, Bald, Lemmer, info

26 september 2014, Kade Kunsten, Leeuwarden

12 - 21 september, Fryslân Tournee, Swalk, info,

13 september, Swalk, Franeker

14 September, Swalk, Workum

15 september, Swalk, Stavoren

16 september, Swalk, Heeg

17 september, Swalk, Woudsend

18 september, Swalk, Langweer

19 september, Swalk, Terhorne

20 september, Swalk, Grou

21 september, Swalk, Burgum

14 Juni, Leeuwarden, Tenedle, info

15 mei, Leeuwarden, De Kapitein en Bemanning, info

28 maart, Grou, Skjinskip (Premiere)

29 maart, Grou, Skjinskip

3 april, Akkrum, Skjinskip

4 april, Terhorne, Skjinskip

6 april, Sneek Skjinskip (middagvoorstelling)

11 april, Woudsend, Skjinskip

12 april, Heeg, Skjinskip

13 april, Sloten, Skjinskip (middagvoorstelling)

17 april, Leeuwarden, Skjinskip

18 april, Leeuwarden, Skjinskip

19 april, Franeker, Skjinskip

24 april, Workum, Skjinskip

26 april, Warns, Skjinskip

27 april, Lemmer, Skjinskip

1 mei, Burgum, Skjinskip

2 mei, Drachten, Skjinskip

3 mei, Earnewâld, Skjinskip